Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.706.744 4.065.246 5.156.565 3.307.118 2.515.932
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 132.271 94.691 65.600 67.494 111.623
1. Tiền 132.271 94.691 65.600 67.494 111.623
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 90.000 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 90.000 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.153.076 2.243.353 888.130 778.732 452.367
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 781.586 1.725.263 862.463 757.495 441.399
2. Trả trước cho người bán 63.947 44.556 23.371 18.187 8.392
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 307.543 473.534 2.296 3.050 3.716
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 -1.141
IV. Tổng hàng tồn kho 1.278.206 1.653.304 4.006.012 2.430.817 1.929.520
1. Hàng tồn kho 1.292.352 1.659.239 4.015.571 2.447.358 1.957.433
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -14.146 -5.935 -9.559 -16.541 -27.914
V. Tài sản ngắn hạn khác 53.191 73.898 196.824 30.075 22.422
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12.002 19.720 9.741 6.562 8.685
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 41.188 45.611 187.051 19.339 7.869
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 8.567 32 4.174 5.868
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.348.333 1.543.259 1.492.003 1.402.830 1.367.282
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 7.168
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 7.168
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 877.806 1.013.905 935.436 846.710 715.265
1. Tài sản cố định hữu hình 837.119 944.287 875.018 822.433 698.829
- Nguyên giá 1.477.400 1.728.120 1.795.393 1.828.927 1.840.656
- Giá trị hao mòn lũy kế -640.281 -783.833 -920.374 -1.006.494 -1.141.827
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 40.687 69.618 60.418 24.277 16.435
- Nguyên giá 53.903 91.590 91.590 53.185 53.185
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.216 -21.972 -31.172 -28.908 -36.750
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 124.098 117.381
- Nguyên giá 0 0 0 138.655 138.655
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -14.556 -21.274
IV. Tài sản dở dang dài hạn 265.205 226.275 262.490 146.410 250.723
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 265.205 226.275 262.490 146.410 250.723
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 201.065 298.823 289.822 281.356 272.490
1. Chi phí trả trước dài hạn 183.975 294.041 278.134 276.462 261.243
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 17.090 4.782 11.688 4.894 11.247
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.055.076 5.608.505 6.648.569 4.709.948 3.883.214
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.456.799 3.849.934 4.849.530 2.878.317 2.439.830
I. Nợ ngắn hạn 1.993.471 3.377.474 4.451.760 2.586.235 2.203.622
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.200.490 1.335.960 2.356.436 1.624.980 1.503.106
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 477.828 1.580.131 1.459.711 408.128 185.507
4. Người mua trả tiền trước 93.505 239.649 265.160 187.904 178.607
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 53.379 44.022 32.950 46.994 28.915
6. Phải trả người lao động 68.722 72.422 47.795 38.144 60.424
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.180 8.788 10.139 16.920 13.511
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 3.248 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 51.233 38.662 193.344 172.800 148.775
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 32.598 29.154 63.367 72.198 70.493
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.534 25.438 22.859 18.166 14.286
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 463.328 472.460 397.770 292.082 236.208
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 3.677
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 404.013 399.366 320.972 221.109 172.145
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 73.094 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 59.315 0 76.798 70.973 60.386
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.598.277 1.758.571 1.799.038 1.831.632 1.443.384
I. Vốn chủ sở hữu 1.598.277 1.758.571 1.799.038 1.831.632 1.443.384
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 330.908 330.908 330.908 330.908 330.908
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -6.220 -6.220 -6.220 -6.220 -6.220
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 108.113 108.113 108.113 108.113 108.113
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 589.476 749.770 790.237 822.830 434.582
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 239.705 413.763 511.942 553.564 359.072
- LNST chưa phân phối kỳ này 349.771 336.007 278.295 269.267 75.510
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.055.076 5.608.505 6.648.569 4.709.948 3.883.214