Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.015.326 1.702.709 1.187.191 1.776.224 1.546.211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 43.366 4.782 5.630 4.108 26.265
1. Tiền 7.050 2.310 5.630 4.108 26.265
2. Các khoản tương đương tiền 36.316 2.471 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.426 3.011 1 26.701 1
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.426 3.011 1 26.701 1
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 213.017 200.441 165.585 485.881 393.996
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 229.432 204.920 170.172 377.944 340.718
2. Trả trước cho người bán 4.305 3.205 2.298 106.359 57.651
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8.258 13.344 14.524 23.571 16.742
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -28.979 -21.028 -21.409 -21.993 -21.114
IV. Tổng hàng tồn kho 1.715.234 1.492.333 1.006.276 1.240.196 1.122.901
1. Hàng tồn kho 1.734.595 1.492.333 1.006.276 1.240.196 1.122.901
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -19.361 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 40.283 2.143 9.698 19.339 3.048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7.716 1.834 1.323 2.610 1.029
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 32.566 281 8.375 16.698 1.990
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 28 0 30 30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 778.055 726.334 700.184 592.386 526.593
I. Các khoản phải thu dài hạn 4.768 6.482 4.090 2.231 2.153
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.768 6.482 4.090 2.231 2.153
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 545.515 463.724 456.356 346.358 304.173
1. Tài sản cố định hữu hình 434.724 361.066 432.893 311.226 275.575
- Nguyên giá 1.027.463 1.042.079 1.194.699 1.190.599 709.893
- Giá trị hao mòn lũy kế -592.739 -681.013 -761.806 -879.373 -434.318
2. Tài sản cố định thuê tài chính 100.807 95.488 16.620 28.574 22.326
- Nguyên giá 118.752 120.397 30.860 30.730 30.730
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.945 -24.910 -14.241 -2.156 -8.404
3. Tài sản cố định vô hình 9.984 7.170 6.844 6.558 6.273
- Nguyên giá 14.306 11.816 11.816 11.816 11.816
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.321 -4.646 -4.971 -5.257 -5.543
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 185.683 214.940 200.687 204.189 180.994
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 185.683 214.940 200.687 204.189 180.994
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 68 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 68 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 42.021 41.189 39.051 39.608 39.273
1. Chi phí trả trước dài hạn 40.583 41.189 39.051 39.608 39.273
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.438 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.793.381 2.429.043 1.887.375 2.368.610 2.072.804
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.803.969 1.418.376 823.005 1.456.968 1.317.502
I. Nợ ngắn hạn 1.757.128 1.397.225 821.166 1.409.447 1.247.273
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.222.829 858.367 424.208 1.214.448 974.618
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 417.843 276.564 209.770 126.765 155.324
4. Người mua trả tiền trước 11.878 16.489 12.070 16.857 59.814
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 687 9.852 5.261 816 686
6. Phải trả người lao động 1.597 4.257 3.404 3.288 1.255
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 16.986 14.123 14.767 15.480 15.947
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 75.827 208.528 141.223 21.650 29.714
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.480 9.046 10.466 10.145 9.915
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 46.842 21.151 1.839 47.521 70.230
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 42.163 14.072 0 15.205 9.676
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4.679 7.079 1.839 32.316 57.995
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 989.411 1.010.666 1.064.370 911.641 755.302
I. Vốn chủ sở hữu 989.411 1.010.666 1.064.370 911.641 755.302
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 614.356 614.356 614.356 614.356 614.356
2. Thặng dư vốn cổ phần 166.825 166.825 166.825 166.825 166.825
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -14.481 -14.481 -14.481 -14.481 -14.481
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 45.334 45.334 49.203 49.203 49.203
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2.409 2.409 2.585 2.507 2.303
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 174.968 196.224 245.882 93.232 -62.904
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 315.437 174.968 194.523 245.882 93.232
- LNST chưa phân phối kỳ này -140.469 21.255 51.359 -152.650 -156.135
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.793.381 2.429.043 1.887.375 2.368.610 2.072.804