Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội 7.190.700 65,37% 24/10/2018
Cao Trung Dũng 232.100 2,11% 17/07/2017
Nguyễn Thị Thúy Huyền 230.200 2,09% 17/07/2017
Kiều Quốc Nhật 70.000 0,64% 31/12/2012
Nguyễn Huy Du 60.100 0,55% 31/12/2012
Nguyễn Nhất Việt 55.000 0,50% 31/12/2012
Lê Vinh Hoàn 51.600 0,47% 30/06/2016
Nguyễn Chiến Thắng 50.700 0,46% 17/07/2017
Lê Thị Hoa 40.000 0,36% 31/12/2012
Lê Khắc Tuấn 35.000 0,32% 31/12/2014
Nguyễn Kim Trường 34.100 0,31% 17/07/2017
Đinh Thành Trung 30.400 0,28% 17/07/2017
Khổng Văn Mứng 21.700 0,20% 17/07/2017
Chu Văn Tư 21.700 0,20% 17/07/2017
Nguyễn Thanh Phong 20.700 0,19% 17/07/2017
Đồng Văn Tùng 15.900 0,14% 17/07/2017
Phạm Thái Sơn 14.300 0,13% 17/07/2017
Nguyễn Trọng Nguyên 12.600 0,11% 17/07/2017
Trần Thị Thược 11.500 0,10% 31/12/2012
Vũ Thị Xuân 11.200 0,10% 31/12/2012