APP: Nguyễn Thành Luyện không còn là cổ đông lớn

HNX - 15/08/2023 11:26:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Luyện- Mã chứng khoán: APP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 255.500 CP (tỷ lệ 5,41%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 235.500 CP (tỷ lệ 4,98%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/08/2023.

Các tin liên quan