NJC: Phạm Quang Ánh không còn là cổ đông lớn

HNX - 22/12/2023 2:53:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Quang Ánh- Mã chứng khoán: NJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431.025 CP (tỷ lệ 13,68%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 400.025 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31.000 CP (tỷ lệ 0,98%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 18/12/2023.

Các tin liên quan