IHK: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Chỉnh

HNX - 25/12/2023 12:16:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Chỉnh
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 109.101 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,09%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/12/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 96.501 CP (tỷ lệ 4,51%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan