DTL: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2024

HOSE - 06/02/2024 5:08:00 CH


Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2024 như sau:

Các tin liên quan