DHT: ASKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.089.400 CP

HNX - 26/02/2024 2:47:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: ASKA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.721.778 CP (tỷ lệ 33,67%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nishioka Hiroyasu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Oshio Keisuke
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.089.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu tại CTCP Dược phẩm Hà Tây
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/02/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/03/2024.

Các tin liên quan